Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου

nomikos elegxos akinitou

Η διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου είναι μια σημαντική διαδικασία που απαιτεί προσοχή και προσήλωση. Απαιτούνται διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν με προσοχή, από τον έλεγχο του τίτλου έως τη μεταγραφή στο κατάλληλο μητρώο. Κάθε στάδιο απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση, υπευθυνότητα και προσοχή. Η παρουσία ενός δικηγόρου κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή νομικών προβλημάτων που ενδέχεται να είναι δύσκολο να διορθωθούν μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Ένας δικηγόρος που αναλαμβάνει το νομικό μέρος της αγοραπωλησίας ακινήτου πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο του τίτλου του ακινήτου τόσο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου όσο και κατά την υπογραφή του, για να εξασφαλίσει ότι το ακίνητο που αγοράζεται δεν έχει υποθήκες, κατασχέσεις ή οποιεσδήποτε διεκδικήσεις. Επιπλέον, ο αγοραστής πρέπει να είναι βέβαιος ότι το ακίνητο δεν θα αμφισβητηθεί από κληρονόμο του πωλητή και να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις του πολεοδομικού σχεδίου που δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο.

Το πρώτο στάδιο είναι ο έλεγχος τίτλων του ακινήτου στο αρμόδιο μητρώο. Ο δικηγόρος ελέγχει τους τίτλους για να εξασφαλίσει ότι το ακίνητο δεν έχει βάρη όπως υποθήκες, εγγραφές υποθήκης ή δικαστικές διεκδικήσεις. Οι τίτλοι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά σε όλα τα μητρώα για ένα χρονικό διάστημα 20 ετών. Είναι επίσης χρήσιμο να ληφθεί ένα αντίγραφο των τίτλων του ακινήτου μετά τον έλεγχο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Το δεύτερο στάδιο που συνηθίζεται στην αγορά ακινήτου αφού δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα από τον έλεγχο των τίτλων, είναι η καταβολή μιας προκαταβολής από τον αγοραστή στον πωλητή για να δεσμεύσει το ακίνητο. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει είτε με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό είτε με ένα συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό καταρτίζεται από τους δικηγόρους των μερών και περιλαμβάνει το τίμημα, τον τρόπο πληρωμής, το ποσό της προκαταβολής και ρητρές για ανυπαίτια αποχώρηση. Το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο είναι πιο ασφαλές, καθώς είναι ένα εκτελέσιμο έγγραφο. Και τα δύο έγγραφα περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία, αλλά το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο επιτρέπει στον αγοραστή να υπογράψει τη μεταβίβαση μόνος του, αν αυτό είναι προβλεπόμενο, και να αναγκάσει τον πωλητή να δηλώσει τη θέλησή του με δικαστική διαδικασία.

Διαβάστε  Ποινικολόγος - Γιατί η εμπειρία και η ειδίκευση είναι απαραίτητη

Η επόμενη φάση είναι η συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων από τον πωλητή και η υποβολή τους στον νομικό γραμματέα που θα ετοιμάσει το συμβόλαιο. Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συλλεχθούν περιλαμβάνουν τον τίτλο ιδιοκτησίας του πωλητή, αντίγραφα των ταυτοτήτων των μερών, εάν το συμβόλαιο υπογραφεί από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτήσεις, τη φορολογική ενημερότητα του πωλητή, την ασφαλιστική κάλυψη από την e-efka στην περίπτωση που ο πωλητής διατηρεί εμπορική επιχείρηση, το κτηματολογικό έγγραφο και το κτηματολογικό διάγραμμα, το πιστοποιητικό κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας, η άδεια οικοδομής της ιδιοκτησίας, το τοπογραφικό διάγραμμα ή οι πλάνοι της ιδιοκτησίας, η επιβεβαίωση ενός μηχανικού για την ανύπαρκτη ύπαρξη παράνομων κατασκευών στην ιδιοκτησία, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας, η βεβαίωση περί άνευ χρέους φορολογικής αναφοράς, το Έντυπο Ε9 του πωλητή και το πιστοποιητικό Εθνικού Φορολογικού Συντελεστή Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ιδιοκτησίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *