Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαταγή Πληρωμής

Διαταγή Πληρωμής

Διαταγή Πληρωμής. Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας η αξίωση των απαιτήσεων γίνεται κυρίως μέσω της διαδικασίας της αγωγής. Κατά τη διάρκεια μιας αγωγής, οι δικαστές εξετάζουν το γραπτό της αγωγής, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ο αγωγούντας αναφέρεται στο πρόσωπο που υποβάλλει την αγωγή, ενώ ο εναγόμενος είναι ο παραλήπτης της αγωγής. Μετά την ακρόαση των εμπλεκομένων μερών και την αξιολόγηση των αποδείξεων, ο δικαστής λαμβάνει μια απόφαση.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού οφειλών που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κρίσης, η διαδικασία της αγωγής θα αποτελούσε υπερβολικό φόρτο για τα δικαστήρια. Ως εκ τούτου, ως λύση για τον μεγάλο αριθμό οφειλών, θεσπίστηκε η διαταγή πληρωμής. Με τη διαδικασία της διαταγής πληρωμής, η επείγουσα φύση του θέματος τίθεται υπόψη. Συγκεκριμένα, σε ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος παρέχει στον πιστωτή το δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που οφείλονται από τον χρέωστη, χωρίς να υποβάλλει αγωγή. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να ζητήσει από τον δικαστή να εκδώσει ένα έγγραφο που αναγνωρίζει την οφειλή του χρηματικού ποσού από τον χρέωστη προς τον πιστωτή και υποχρεώνει τον χρέωστη να καταβάλει το ποσό αυτό.

Σχετικά με τη διαδικασία για τη διαταγή πληρωμής, πρέπει πρώτα να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο δικαστή. Έπειτα, ο δικαστής εξετάζει την αίτηση μαζί με τα σχετικά έγγραφα και, εάν κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αποφασίζει εάν θα εκδοθεί ή όχι διαταγή πληρωμής.

Ο νόμος θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής, οι οποίες είναι οι εξής: α) να αφορά χρηματική αξία, δηλαδή να υπάρχει χρηματική οφειλή από τον χρέωστη προς τον πιστωτή, β) να είναι ορισμένο το ποσό που οφείλεται και να αποδεικνύεται μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων, γ) η οφείλη δεν πρέπει να εξαρτάται από αμφισβήτηση, καθώς σε αυτή την περίπτωση απαιτείται δικαστική απόφαση για να διαπιστωθεί η επάρκεια των αμφισβητήσεων, δ) ο χρέωστης πρέπει να έχει κατοικία στην Ελλάδα και να έχει γνωστή διεύθυνση. Μια διαταγή πληρωμής εκδίδεται σε ένα χρονικό διάστημα από μερικές ημέρες έως έναν μήνα, ανάλογα με το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την έκδοσή της λαμβάνει χώρα χωρίς την παρουσία του χρέωστη, ο οποίος ενημερώνεται για τη διαταγή πληρωμής από τον δικαστικό επιμελητή.

Διαβάστε  Οι καλύτεροι δικηγόροι εργατολόγοι στην Αθήνα

Η διαδικασία εξόφλησης από τον οφειλέτη Μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ακολουθεί η διαδικασία εξόφλησής της από τον οφειλέτη, με σκοπό να αρχίσει η νόμιμη εκτέλεσή της. Σημειώνεται ότι η εξόφληση γίνεται αποκλειστικά μέσω δικαστικού επιμελητή και κανένας άλλος τρόπος δεν γίνεται δεκτός. Μετά την εξόφληση της διαταγής, ο οφειλέτης έχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής. Η ανακοπή πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από δικηγόρο και να κατατεθεί. Στην αίτηση ανακοπής περιλαμβάνονται οι αντιρρήσεις και οι αμφισβητήσεις του οφειλέτη, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την εξόφληση της διαταγής. Αφού γίνει η ανακοπή, ορίζεται δίκη, στην οποία και οι δύο πλευρές συμμετέχουν, προκειμένου να αποφανθεί αν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε σωστά ή όχι.

Εάν ακόμα και ένας από τους λόγους που επικαλείται ο οφειλέτης στην ανακοπή γίνει δεκτός, τότε η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται και θεωρείται ότι δεν υπήρξε ποτέ. Αν δεν υποβληθεί αίτηση ανακοπής μέχρι τη λήξη της 15ημέρου προθεσμίας, ο νόμος απαιτεί από τον πιστωτή να επαναλάβει την ίδια διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη. Από την νέα εκτέλεση ξεκινάνε 15 νέες εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ανακοπής. Ένας έμπειρος δικηγόρος στην Αθήνα, θα σας αυξήσει τις πιθανότητες ότι η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ένα σημαντικό στοιχείο, και αυτό είναι ότι ενώ ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει προσωρινά μέτρα για να αποτραπεί ο πιστωτής από την είσπραξη του ποσού που ορίζεται στη διαταγή πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση για την ανακοπή, αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται αν παρέλθουν οι πρώτες 15 ημέρες. Εάν ο οφειλέτης παραμελήσει και δεν υποβάλει αίτηση ανακοπής ούτε κατά το πρώτο 15ήμερο ούτε κατά το δεύτερο 15ήμερο, η οφειλή του καθίσταται αμετάκλητη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Διαβάστε  Η ειδίκευση ενός Δικηγόρου στο ποινικό δίκαιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *